نوشاد عالمیان; بازیکن تنیس روی میز
اخبار و رویدادهای تنیس روی میز
تغییری در رده بندی برترین های ایران حاصل نشد / صعود احدی به رتبه چهارم
1391/7/1  9:45 PM

مسابقات دسته برتر بزرگسالان ایران که با حضور 18 بازیکن آغاز شده بود با برتری نوشاد عالمیان به پایان رسید .

رقابت های برترین های ایران امروز با انجام سه دور آخر به پایان رسید و در پایان بازهم نوشاد و نیما عالمیان و محمدرضا اخلاق پسند رده های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و مهران احدی با بازیهای خوب خود به رتبه چهارم دسته برتر صعود کرد .

کادر برگزاری مسابقات : محمود رهیده ( سرداور ) حمیدرضا صباغیان ( کمک سرداور ) نصرت اله شاملو،  ولی دیرباز، رضا مهین ترابی، محسن جوزقی، کیومرث ساجی، محمد علی احمدی، بهزاد مرندی و مجید آراز خانی ( داوران )

 

رده بندی نهایی مسابقات :

1-  نوشاد عالمیان : 16 پیروزی 1 شکست ( 33 امتیاز )

2-  نیما عالمیان : 14 پیروزی 3 شکست  ( 31 امتیاز ) 

3- محمد رضا اخلاق پسند : 13 پیروزی 4 شکست ( 30 امتیاز )

4-  مهران احدی : 11 پیروزی 6 شکست ( 28امتیاز )

5-  پوریا عمرانی : 11 پیروزی 6 شکست ( 28 امتیاز )

6-  افشین نوروزی : 11 پیروزی 6 شکست ( 28 امتیاز )

7-  عارف احمدی فر : 10 پیروزی 7 شکست ( 27 امتیاز )

8-  واحد مالمیری : 9 پیروزی 7 شکست ( 26 امتیاز )

9-  میدیا لطف اله نسبی : 9 پیروزی 8 شکست ( 26 امتیاز )

10- حمید رضا طاهر خانی : 7 پیروزی 10 شکست ( 24 امتیاز )

11-  محمد علی روئین تن : 7 پیروزی 10 شکست (24  امتیاز )

12-  محسن خطیون : 7 پیروزی 10 شکست ( 24 امتیاز )

13-  اکبر بهمنی : 6 پیروزی 11 شکست ( 23  امتیاز )

14- سامان ابراهیمی : 6 پیروزی  - 11 شکست ( 23 امتیاز )

15-  امین میرالماسی : 6 پیروزی 11 شکست  ( 23 امتیاز )

16- مسعود یعقوبی : 5 پیروزی 12 شکست ( 22 امتیاز )

17- محمد فرقدانی : 5 پیروزی 12 شکست ( 22 امتیاز )

18-  محمد بوجاریان ( 13 امتیاز)

 

ریز نتایج کلیه مسابقات  :

دور اول:

لطف الله نسبی۳ میر الماسی ۱

ابراهیمی۳ فرقدانی۱

احمدی فر۳ خطیون۱

اخلاق پسند۳ روئین تن صفر

عمرانی ۳ بوجاریان صفر

طاهرخانی۳ بهمنی ۱

نیما عالمیان۳ یعقوبی صفر

نوشاد عالمیان ۳ مالمیری ۱

احدی ۳ نوروزی صفر

 

دور دوم:

میرالماسی۳ فرقدانی صفر

احمدی فر۳ لطف الله نسبی صفر

ابراهیمی ۳ روئین تن ۲

عمرانی۳ خطیون۲

اخلاق پسند ۳ طاهرخانی ۱

نیما عالمیان ۳  بوجاریان۱

مالمیری ۳ بهمنی صفر

نوروزی ۳ یعقوبی صفر

نوشاد عالمیان ۳ احدی۱

 

دور سوم:

احمدی فر۳ میرالماسی ۲

روئین تن ۳ فرقدانی ۱

عمرانی ۳ لطف الله نسبی ۱

ابراهیمی ۳ طاهرخانی صفر

خطیون ۳ نیما عالمیان صفر

مالمیری ۳ اخلاق پسند صفر

نوروزی ۳ بوجاریان صفر

احدی ۳ بهمنی صفر

نوشاد عالمیان ۳ یعقوبی صفر

 

 دور چهارم:

میرالماسی ۳  روئین تن صفر

عمرانی ۳ احمدی فر صفر

طاهرخانی ۳  فرقدانی ۱

نیما عالمیان ۳  لطف الله نسبی ۱

ابراهیمی ۳  مالمیری ۱

نوروزی ۳ خطیون ۲

اخلاق پسند ۳  احدی صفر

نوشاد عالمیان ۳  بوجاریان صفر

بهمنی ۳  یعقوبی ۱

 

 دور پنجم:

عمرانی ۳  میرالماسی ۲

طاهرخانی ۳ روئین تن ۱

نیما عالمیان ۳ اخمدی فر صفر

مالمیری ۳  فرقدانی ۱

لطف الله نسبی ۳ نوروزی صفر

احدی ۳ ابراهیمی ۲

نوشاد عالمیان ۳ خطیون ۲

اخلاق پسند ۳ یعقوبی ۱

بهمنی ۳ بوجاریان ۱

 

دور ششم:

میرالماسی ۳ طاهرخانی ۲

نیما عالمیان ۳ عمرانی ۱

روئین تن ۳ مالمیری ۲

نوروزی ۳ احمدی فر ۱

فرقدانی ۳ احدی ۱

نوشاد عالمیان ۳ لطف الله نسبی صفر

یعقوبی ۳ ابراهیمی صفر

خطیون۳ بهمنی ۲

اخلاق پسند ۳ بوجاریان صفر

 

دور هفتم:

نیما عالمیان ۳ میرالماسی ۱

طاهرخانی ۳ مالمیری ۱

نوروزی ۳ عمرانی ۲

احدی ۳ روئین تن صفر

نوشاد عالمیان ۳ احمدی فر۱

فرقدانی ۳ یعقوبی صفر

لطف الله نسبی ۳ بهمنی ۱

ابراهیمی ۳ بوجاریان صفر

اخلاق پسند ۳ خطیون ۲

 

دور هشتم

 

واحد مالمیری

1 ـ 3

امین میرالماسی

افشین نوروزی

2 ـ 3

نیما عالمیان

مهران احدی

3 ـ 1

حمیدرضا طاهرخانی

نوشاد عالمیان

3 ـ 1

پوریا عمرانی

مسعود یعقوبی

3 ـ 2

محمدعلی روئین تن

اکبر بهمنی

1 ـ 3

عارف احمدی فر

محمد بوجاریان

0 ـ 3

محمد فرقدانی

محمدرضا اخلاق پسند

3 ـ 2

میدیا لطف الله نسبی

محسن خطیون

3 ـ 2

سامان ابراهیمی

 

دور نهم

 

افشین نوروزی

3 ـ 0

امین میرالماسی

مهران احدی

3 ـ 1

واحد مالمیری

نوشاد عالمیان

0 ـ 3

نیما عالمیان

مسعود یعقوبی

3 ـ 1

حمیدرضا طاهرخانی

اکبر بهمنی

1 ـ 3

پوریا عمرانی

محمد بوجاریان

0 ـ 3

محمدعلی روئین تن

محمدرضا اخلاق پسند

1 ـ 3

عارف احمدی فر

محسن خطیون

3 ـ 0

محمد فرقدانی

سامان ابراهیمی

1 ـ 3

میدیا لطف الله نسبی

 

دور دهم

 

مهران احدی

3 ـ 1

امین میرالماسی

نوشاد عالمیان

3 ـ 1

افشین نوروزی

مسعود یعقوبی

1 ـ 3

واحد مالمیری

اکبر بهمنی

3 ـ 1

نیما عالمیان

محمد بوجاریان

0 ـ 3

حمیدرضا طاهرخانی

محمدرضا اخلاق پسند

3 ـ 2

پوریا عمرانی

محسن خطیون

2 ـ 3

محمدعلی روئین تن

سامان ابراهیمی

2 ـ 3

عارف احمدی فر

میدیا لطف الله نسبی

1 ـ 3

محمد فرقدانی

 

دور یازدهم

 

نوشاد عالمیان

3 ـ 0

امین میرالماسی

مسعود یعقوبی

1 ـ 3

مهران احدی

اکبر بهمنی

3 ـ 1

افشین نوروزی

محمد بوجاریان

0 ـ 3

واحد مالمیری

محمدرضا اخلاق پسند

0 ـ 3

نیما عالمیان

محسن خطیون

1 ـ 3

حمیدرضا طاهرخانی

سامان ابراهیمی

2 ـ 3

پوریا عمرانی

میدیا لطف الله نسبی

3 ـ 2

محمدعلی روئین تن

محمد فرقدانی

0 ـ 3

عارف احمدی فر

 

دور دوازدهم

 

مسعود یعقوبی

1 ـ 3

امین میرالماسی

اکبر بهمنی

0 ـ 3

نوشاد عالمیان

محمد بوجاریان

0 ـ 3

مهران احدی

محمدرضا اخلاق پسند

3 ـ 0

افشین نوروزی

محسن خطیون

2 ـ 3

واحد مالمیری

سامان ابراهیمی

2 ـ 3

نیما عالمیان

میدیا لطف الله نسبی

3 ـ 2

حمیدرضا طاهرخانی

محمد فرقدانی

3 ـ 0

پوریا عمرانی

عارف احمدی فر

1 ـ 3

محمدعلی روئین تن

دور سیزدهم

 

اکبر بهمنی

3 ـ 1

امین میرالماسی

محمد بوجاریان

1 ـ 3

مسعود یعقوبی

محمدرضا اخلاق پسند

0 ـ 3

نوشاد عالمیان

محسن خطیون

0 ـ 3

مهران احدی

سامان ابراهیمی

1 ـ 3

افشین نوروزی

میدیا لطف الله نسبی

2 ـ 3

واحد مالمیری

محمد فرقدانی

1 ـ 3

نیما عالمیان

عارف احمدی فر

3 ـ 2

حمیدرضا طاهرخانی

محمدعلی روئین تن

3 ـ 2

پوریا عمرانی

 

دور چهاردهم

 

محمد بوجاریان

0 ـ 3

امین میرالماسی

محمدرضا اخلاق پسند

3 ـ 0

اکبر بهمنی

محسن خطیون

2 ـ 3

مسعود یعقوبی

سامان ابراهیمی

0 ـ 3

نوشاد عالمیان

میدیا لطف الله نسبی

3 ـ 0

مهران احدی

محمد فرقدانی

0 ـ 3

افشین نوروزی

عارف احمدی فر

1 ـ 3

واحد مالمیری

محمدعلی روئین تن

2 ـ 3

نیما عالمیان

پوریا عمرانی

3 ـ 1

حمیدرضا طاهرخانی

 

دور پازدهم

 

محمدرضا اخلاق پسند

3 ـ 1

امین میرالماسی

محسن خطیون

ـ

محمد بوجاریان

سامان ابراهیمی

3 ـ 2

اکبر بهمنی

میدیا لطف الله نسبی

3 ـ 2

مسعود یعقوبی

محمد فرقدانی

2 ـ 3

نوشاد عالمیان

عارف احمدی فر

1 ـ 3  

مهران احدی

محمدعلی روئین تن

2 ـ 3

افشین نوروزی

پوریا عمرانی

3 ـ 2

واحد مالمیری

حمیدرضا طاهرخانی

3 ـ 2

نیما عالمیان

 

دور شانزدهم

 

محسن خطیون

3 ـ 2

امین میرالماسی

سامان ابراهیمی

1 ـ 3

محمدرضا اخلاق پسند

میدیا لطف الله نسبی

ـ

محمد بوجاریان

محمد فرقدانی

0 ـ 3

اکبر بهمنی

عارف احمدی فر

3 ـ 2

مسعود یعقوبی

محمدعلی روئین تن

1 ـ 3

نوشاد عالمیان

پوریا عمرانی

3 ـ 2

مهران احدی

حمیدرضا طاهرخانی

1 ـ 3

افشین نوروزی

نیما عالمیان

 3 ـ 0

واحد مالمیری

 

دور هفدهم

 

سامان ابراهیمی

2 ـ 3

امین میرالماسی

میدیا لطف الله نسبی

2 ـ 3

محسن خطیون

محمد فرقدانی

2 ـ 3

محمدرضا اخلاق پسند

عارف احمدی فر

ـ

محمد بوجاریان

محمدعلی روئین تن

3 ـ 2

اکبر بهمنی

پوریا عمرانی

3 ـ 1

مسعود یعقوبی

حمیدرضا طاهرخانی

2 ـ 3

نوشاد عالمیان

نیما عالمیان

3 ـ 1

مهران احدی

واحد مالمیری

0 ـ 3

افشین نوروزی

 

@2011 Noshad Alamiyan, Allright's Reserved.
banihost   mediaboxAdvanced